VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY :

 

  1. Predávajúcim je spoločnosť : FASHIONEXT s.r.o. , so sídlom : Topásová 11 ,

      040 11 Košice , ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I ,

     Oddiel : Sro , Vložka číslo : 30789/V , k  dátumu 04.10.2012 ,  IČO : 46865039 ,

     DIČ/IČ DPH : SK2023608994 , tel. 0915945471 ,

          e-mail : info@69slam.sk  ( ďalej len predávajúci ) .

2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu ,fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku.

3.Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke e-shopu.

4.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

5.Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu ,e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie .

 

Cena :

1.Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. ,ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho .

2.Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3.Predávajúci je platcom DPH.

 

Objednávka :

1.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenie objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosť dopravy a platby za objednaný tovar.

2.Kupujúci má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

3.Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a teda objednávka sa stáva pre neho záväznou.

4.Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva , ktorú je možné meniť ,rušiť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody. Potvrdením objednávky zo strany predajcu je odoslanie tovaru.

5.Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

6.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

7.Kupujúci berie na vedomie , že môžu nastať prípady , kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim , a to hlavne v prípade , kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby internetového informačného systému predávajúceho .Predávajúci v takomto prípade informuje kupujúceho o takejto skutočnosti.

 

Platobné podmienky :

Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi :

- platba na dobierku ( platba pri preberaní tovaru )

- prevodom na účet predávajúceho

- platba v hotovosti pri osobnom prevzatí

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho , avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Daňový doklad (faktúru ) zasiela predávajúci spolu s tovarom.

 

Dodacie podmienky :

1.Dodacia lehota je vo väčšine prípadov je 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky , maximálna doba dodania je 14 dní , alebo po dohode s kupujúcim.

2.Ak je tovar skladom je expedovaný podľa možností v čo najkratšom čase.

3.Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) , návod na používanie – pranie , tlačivo na odstúpenie od kúpnej  zmluvy na diaľku , reklamačné podmienky.

4.Za miesto plnenia sa považuje miesto , do ktorého je tovar dodávaný.

5.Predávajúci realizuje dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty.

6.Kupujúcemu odporúčame , aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky.

7.Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

 

Poplatky za dopravu :

- doporučená zásielka na dobierku - Slovenskou poštou : 3,90 eur

- doporučená zásielka pri platbe vopred na účet – Slovenskou poštou : 2,90 eur

- poštový express kuriér pri platbe vopred na účet – Slovenská pošta : 6,00 eur

- poštový express kuriér da dobierku - Slovenská pošta : 6,90 eur

-  pri objednávke nad 60 ,00 eur je doprava zdarma

 

Prevod vlastníckeho práva :

1.Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet  kúpnej zmluvy.

2.Tovar , na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho , si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenia spotrebiteľa :

1.Spotrebiteľ má na základe Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru , spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť , písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho :

FASHIONEXT s.r.o. , Topásová 11 , 04011 Košice , alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na uvedenú adresu .

3.Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť predmet zmluvy, od ktorej odstupuje  spolu so všetkou dokumentáciou – originál faktúry , originál vísačky ,najneskôr však 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods.1 Zákona )

Odporúčame kupujúcim , aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúra , tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku .

4. Na odstúpenie od zmluvy použite tlačivo : Odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku , ktorú zasielame spolu s tovarom.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka )

  - § 622  (1) Ak ide o vadu ,ktorú možno odstrániť ,má kupujúci právo,aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená.Predávajúci je povinný vadu    bez  zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,alebo ak sa vada týka len súčasti veci,výmenu súčastí,ak tým predávajúcemunevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.    

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú , ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .

-§ 623 (1) Ak ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu , aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady , má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť .Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu , ak ide síce o odstrániteľné vady , ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutia sa vady o oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady , máprávo kupujúci na primeranú zľavu z ceny veci .       

5.Tovar neposielajte na dobierku .

6.Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust.§9 ods. 3) zákona č.102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy .

7.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

8.Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru , ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán :

1. Za zmluvné strany sa pokladajú predávajúci a kupujúci .

2.Kupujúci je povinný : - prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu

- doporučujeme mu skontrolovať prípadné viditeľné poškodenie obalu pri jeho preberaní3.Predávajúci je povinný : - dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite , množstve a dohodnutej cene,

- spolu s tovarom , alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty , napr. faktúru za tovar , návod na použitie – pranie , tlačivo na odstúpenie od zmluvy na diaľku, reklamačný list...

 

Ochrana osobných údajov :

1.Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe , okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru,alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje : titul,meno,priezvisko,adresa,adresa na doručenie,telefonne číslo,e-mailovú adresu.

4.Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.

6.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registácii v e-shope na marketingové účely , súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu , telefonickým kontaktovaním alebo  zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7.Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko , telefonne číslo, adresa a e-mailova adresa sú poskytnuté až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

8.Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov , pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach,alebo na e-mail : info@69slam.sk,

9.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov  vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovanie zľiav.

10.Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefonne číslo,adresa a e-mailová adrea sú poskytnuté až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

11.Svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek  písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.A z našej strany Vami poskytnuté údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická , najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach, alebo na e-mail : info@69slam.sk.

12.Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu , vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.   

 

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru :

1.Predávajúci má právo n náhradu škody (podľa ust.§ 420 a nasl.Občianského zákonníka ),v prípade že si kupujúci objednal tovar , ktorý nestornoval resp.neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar .

Týmto konaním kupujúci poškodil svoju povinnosť , podľa ktorého   je kupujúci povinný objednaný tovar prevziať.

2.Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a stým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením , expedíciou a administráciou objednávky a zároveň má právo účtovať si ušlý zisk.

 

Záručné   podmienky :

1.Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom /viď. Reklamaný poriadok na stánke e-shopu/ . Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra .

 

Záverečné ustanovenia :

1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a doplňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok , sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok , ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky / Reklamačný poriadok /.

3.Odoslaním objednávky kupujúci sa prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

4.Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozicii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim , ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu :  www.69slam.sk ,

  rovnako spolu s reklamačným poriadkom , tlačivom na odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku doručené v e-maily potvrdzujúcim objednávku .

5.Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom , ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva , že predávajúci porušil jeho práva , má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosť o nápravu.

Ak predávajúci na žiadosť na nápravu odpovie odmietavo , alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania , spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplneni niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) , pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line , ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6.Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č.40/1964 Zb., Zákona č.250/2007 Z.z. ,Zákona  č.102/2014 Z.z. , Zákona č.122/2013 Z.z. , ako aj Zákona č.513/1991 Z.z.

7.Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia , Inšpektorát SOI pre Košický kraj , so sídlom v Košiciach , Vrátna č.3 , 040 01 Košice

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobudaju platnosť:

V Košiciach , dňa 2.12.2012 .