REKLAMAČNÝ   PORIADOK

Tento reklamačný poriadok  platí pre nákup v internetovom obchode dostupnom na internetovej adrese www.69Slam.sk , prevádzkovanou spoločnosťou FASHIONEXT s.r.o. , so sídlom na Topásovej č.11 , 040 11 Košice , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , Oddiel : Sro , vložka číslo : 30789/V , IČ : 46865039 , DIČ/IČ DPH : SK2023608994 .

1. Základné ustanovenie

1.Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a popisuje postup pri reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode .

2.Reklamačný poriadok a jeho náležitosti sú určené zákonom č.250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa,, zákonom č.102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  a §622 - 623  Občianskeho  zákonníka v platnom znení.

3.Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom .

4.V prípade , ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho , kupujúci si v zmysle platnej legislatívy  môže reklamáciu uplatniť až po úplnej úhrade tovaru z mysle §151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

2. Dĺžka záručnej doby

1. Ak kupujúci je spotrebiteľ , (fyzická osoba ,ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti , zamestnania alebo povolania ) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje  záručná doba 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedená iná a postupuje sa v zmysle  Zákona o ochrane spotrebiteľa  a Občianskeho  zákonníka  . Záručná doba  začína  plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúceho od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predajcu .

2. Záručná doba sa predlžuje o dobu , počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy.

 

3.Záručné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to ,že predmet kúpy je kupujúcemu odovzdaný predávajúcim v dohodnutom množstve , akosti a prevedení.

2. Kupujúcemu  doporučujeme  tovar podľa možností prezrieť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody veci a presvedčiť sa o ich vlastnostiach a množstve.

3. Kupujúcemu doporučujeme  po prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku prevziať

4. Zákazníkovi doporučujeme  po doručení zásielky v čo najkratšej dobe po prevzatí tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je poškodený a zásielka je kompletná. V prípade poškodenia , resp.nekompletnosti zásielky bezodkladne písomne , alebo e-mailom informovať predávajúceho ..

5. Kupujúci je povinný  reklamáciu reklamovaného tovaru uplatniť bezodkladne u predávajúceho , a to hneď po zistení vady. Zistená vada má byť oznámená predávajúcemu  a nároky vyplývajúce z vady tovaru  uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká  právo na uplatnenie reklamácie .

6. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku. Zákazník spolu s tovarom obdrží  návod na používanie , starostlivosť , údržbu a pranie výrobkov .

6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nasledovným užívaním :

- za vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklím  používaním tovaru

- ak k  vade došlo mechanickým spôsobom kupujúceho , násilnou manipuláciou , alebo neodborným zásahom

- ak k vade došlo poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním

- zanedbanou starostlivosťou o tovar , pôsobením  cudzích látok ( voda , chemikálie a pod.) , či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

S každou odoslanou objednávkou predávajúci zasiela na adresu kupujúcemu doklad o kúpe - faktúru , ktorá slúži ako dodací a záručný list .

 

4. Zasielanie tovaru na reklamáciu

1. Kupujúci odošle tovar na reklamáciu vhodne zabalený , aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru .

2. Tovar doporučujeme odoslať  ako doporučenú zásielku ,  prípadne ako poistenú zásielku .

3. Neposielať tovar ako dobierku , takýto tovar na reklamáciu nebude prevzatý.

4. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe ( faktúru ) a vyplnený reklamačný formulár (odkaz na stiahnutie reklamačného formulára vo formáte JPG) ,

ktorý odosielame spolu  s objednaným tovarom.

5. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou ) alebo osobne ( nie formou e-mailu )

Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu :

FASHIONEXT s.r.o. , Topásová  11 , 040 11 Košice

 

6.  Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný  e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenie reklamácie.

Reklamačné konanie začína dňom , kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky :

-  doručenie reklamovaného tovaru

-  doručenie vyplneného reklamačného formuláru

-   doručenie kópie o nákupe – faktúra

O spôsobe reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch , najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady , alebo opravy tovaru – najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto doby má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť , alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok .

 

5. Spôsob vybavenie reklamácie  môže byť :

a/ odovzdaním opraveného tovaru ,

b/výmenou tovaru ,

c/vrátením kúpnej ceny tovaru ,

d/vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e/odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

- O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný hneď po skončení reklamačného konania telefonicky ,a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu , resp.doporučenou poštou reklamačný protokol .

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok platí v znení , ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky  kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslanie objednávky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.69Slam.sk , FASHIONEXT s.r.o. , si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 2.12.2012.